FLEET

M/v IBRAHIM SIMSEK

Dwt: 5678mt
Draft: 8.60m
Built: 1984/Spain

M/v KARADENİZ 5

Dwt: 1875mt
Draft: 4,60m
Built: 1981/Turkey